Źródło: Kronika Szkolna – prowadzona przez wieloletnią nauczycielkę języka polskiego – panią Stefanię Balon.

Nazwa dzielnicy Jeziorki wywodzi się prawdopodobnie (według opowiadań mieszkańców) od stawów, które tutejsza ludność nazywała jeziorkami.

Szkoła w Jeziorkach nie posiadała przed wojna własnego budynku. Nauka odbywała się w wynajętych izbach prywatnych. Z biegiem czasu zakupiono budynek, w którym umieszczono szkołę. Znajdowały sie w nim dwie duże sale lekcyjne.

Po drugiej wojnie światowej aż do 1949 roku tutejsza szkoła realizowała program sześciu klas (dwóch nauczycieli: Gryń Tadeusz i Gryń Stanisława)

Na skutek interwencji mieszkańców oraz wzrostu liczby dzieci przydzielono szkole w roku 1949 trzecią siłę nauczycielską – pana Mariana Balona. Od 1 września 1949 roku zaczęto realizować w Jeziorkach program siedmioklasowej szkoły podstawowej. Nauka odbywała się w klasach łączonych.

W 1950 roku Wydział Oświaty w Chrzanowie powierzył kierownictwo szkoły nauczycielowi Marianowi Balonowi. Również w tym samym roku obejmuje posadę nauczycielka pani Janina Masna.

Szkoła znajdowała się w opłakanym stanie. Stary dwuizbowy budynek wymagał kapitalnego remontu. Trzecia izba lekcyjna wynajęta w prywatnym domu (u pana Koziarza) nie odpowiadała najelementarniejszym zasadom higieny. Szkoła nie posiadała wogóle pomocy naukowych, a bibliotekę stanowiło kilkanascie starych, zniaszczonych książek.

Najważniejszym okazał się problem budowy nowej szkoły. Długie starania uwieńczone wreszcie zostały sukcesem. Budowę szkoły w Jeziorkach włączono do planu 6-letniego. Prace budowlane rozpoczęto w 1951 roku. W roku 1954 przydzielono szkole czwarty etat, toteż po otwarciu nowej szkoły w dniu 12 grudnia 1954 roku świetlicę szkolną zamieniono z konieczności na salę lekcyjną.

 

 

Nowy budynek szkolny oddany do użytku 12 grudnia 1954 roku.
 

Wreszcie nauka w nowym budynku zaczęła się odbywać w dobrych warunkach. Rozpoczęto starania o wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. We własnym zakresie rozpoczęto zagospodarowywanie otoczenia szkoły. Posadzono drzewa i krzewy, wybudowano prowizoryczne ogrodzenie terenu przyszkolnego.

W związku z zapowiadana reformą szkolnictwa budynek szkolny okazał się za mały, aby mógł realizować program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Zdobycie nowych pomieszczeń dla celów dydaktycznych stało się problemem dużej wagi. Początkowo czyniono przygotowania do kapitalnego remontu i rozbudowy starego budynku szkolnego. Władze oświatowe nie zgodziły się jednak na tę koncepcję i podsunęły projekt nadbudowy piętra na nowym budynku szkolnym. Takim to sposobem szkoła została włączona do planu rozbudowy czynem społecznym na rok 1963. W dniu 26 czerwca 1963 r. rozpoczęto właściwą budowę. Od wczesnych godzin rannych do zmroku wrzała gorączkowa praca. Dzięki właściwej organizacji zajęć i podziałowi czynności robota szła sprawnie i szybko, o czym może świadczyć fakt, że juz w dniu 21 grudnia dokonano uroczystego otwarcia rozbudowanej szkoły ku ogólnemu zadowoleniu i dumie – władz oświatowych, nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

 

Tak prezentuje się rozbudowana czynem społecznym szkoła, której otwarcie nastapiło w dniu 21 grudnia 1963 roku.
 

W roku 1964 umeblowano nowe sale lekcyjne. Uporano się również z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu wokół szkoły.

W roku 1973 zorganizowany został oddział przedszkolny, który należycie przygotowywał dzieci do rozpoczecia nauki w szkole.

w maju 1980 roku w świetlicy środowiskowej odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez zakład opiekuńczy – elektrownię “Jaworzno III”. Uroczystość starannie przygotowana była przeżyciem nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale i całego środowiska.

 

 

I sekretarz KZ PZPR M.Sułek przekazuje sztandar dyrektorowi szkoły panu Marianowi Balonowi.
 

Dyrektor szkoły pan Marian Balon przekazał sztandar młodzieży szkolnej. Sztandar przejął uczeń Artur Kajdy.

W roku 1981 od 1 września szkoła stała sie ponownie pełną ośmioklasową szkoła podstwową. W roku 1982 szkoła przechodzi odnowę. Rozpoczyna się budowa kotłowni i instalacji c.o. Wewnątrz budynku wyburzono piece, pomalowano ściany, stolarkę, wycyklinowano parkiety, uzupełniono tynki zewnętrzne i odnowiono elewację. Dokonano również wymiany instalacji elektrycznej. W sezonie grzewczym 1983/84 ogrzano budynek szkolny za pomocą nowego c.o.

Dyrektor szkoły – pan Marian Balon – po 36 latach pracy nauczycielskiej, w tym 35 latach kierowania szkołą z dniem 1 września 1985 roku przechodzi na emeryturę.