Działając zgodnie z § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego

podaję do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku 2017/2018.

– 2 maja 2018
– 4 maja 2018
– 1 czerwca 2018

Informuję, że w tych dniach w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.