W roku szkolnym 2021/2022 klasa I i III bierze udział w międzynarodowym projekcie „Kreatywne prace plastyczne”.

I Regulamin projektu

1. Regulamin określa zasady oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie.

2. Regulamin projektu jest opublikowany na blogu KPP do wglądu uczestników.

3. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. 

I. Organizator projektu

1. Organizatorem projektu jest autorka bloga KPP.

2. Autorem projektu jest autorka bloga KPP. Projekt stanowi własność intelektualną autora i podlega ochronie prawnej.

II. Cele projektu

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.


Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.


Każde zadanie projektowe polega na tym, że 
minimum raz w miesiącu (od września do maja) nauczyciel wybiera jeden konkretny pomysł z bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE i realizuje inspirowane nim zajęcia plastyczne. Nauczyciel może oczywiście organizować takie zajęcia częściej.

Po zajęciach (w dogodnym dla siebie czasie) nauczyciel przesyła notatkę wg podanego wzoru i zamieszcza ją w komentarzu pod banerem z napisem Międzynarodowy Projekt Edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.

Oto przykładowe tematy, jakie klasa I i III zrealizowała do tej pory: malowanie linijką, malowanie farbami na firance, malowanie plamą, zimowe drzewo – wyklejanka z folii aluminiowej.