Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

proponuje się następujące formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018:

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno – kompensacyjne
  • logopedyczne
  • rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
  • terapeutyczne
 • Zajęcia związane z wyborem kształcenia
 • Porady i konsultacje
 • Warsztaty

Rodzice informowani są o zaproponowanych zajęciach dla danego ucznia, wyrażają pisemną zgodę na udział lub rezygnują

z oferowanych form pomocy, mogą też występować z wnioskiem o objęcie dziecka danym typem zajęć do Dyrektora Szkoły.

Część form kierowanych będzie również do rodziców, o czym będą Państwo informowani.