1. Biblioteka szkolna zajmuje się ewidencją i wypożyczaniem podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.
Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania.
Materiał ćwiczeniowy – to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły i są wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne są nieodpłatnie wypożyczane (użyczane) uczniom. W bibliotece szkolnej pozostawia się 1 dodatkowy komplet podręczników dla każdego oddziału klasowego.
5. Podręczniki przekazuje biblioteka wychowawcom klas. Wychowawcy podpisują protokół przekazania podręczników. Jeden egzemplarz protokołu zachowuje wychowawca, drugi – biblioteka.
6. Wypożyczenia podręczników dokonuje w ustalonym terminie wychowawca klasy, zaznaczając na karcie wypożyczania podręczników danego ucznia numer podręcznika.
7. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
8. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika w trakcie użytkowania, rodzic lub uczeń jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wychowawcę, który przekazuje informację bibliotekarzowi.
10. Zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który przechowywany jest w bibliotece szkolnej.
11. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania wszystkich podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.
12. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zwracają podręczniki do wychowawcy klasy, który odnotowuje to na karcie wypożyczania. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego poniedziałku roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
13. Podczas zwrotu podręcznika wychowawca dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Wychowawca, zwracając książki do biblioteki, informuje bibliotekarza o książkach, które uzna za zniszczone.
14. Bibliotekarz powołuje komisję, która dokonuje oceny zużycia i spisuje odpowiedni protokół.
15. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
16. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da(np. zabrudzenie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
17. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd., należy je zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
18. Użytkownik podręczników i materiałów edukacyjnych ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu.
W przypadku podręcznika ministerialnego (klasy I-III) zwrócona kwota będzie stanowić dochód budżetu państwa.
19. W klasach I- III wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów MEN obsługiwany przez NBP numer 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik” podając tytuł i numer części. Kwota zwrotu stanowi dochód państwa.
20. Fakt dokonania wpłaty przez rodzica odnotowuje bibliotekarz na karcie wypożyczeń podręczników.
21. W klasach IV- VI zniszczony lub zagubiony podręcznik należy odkupić i zwrócić do biblioteki.
22. Zagubienie dodatkowych materiałów uzupełniających do podręcznika lub materiałów edukacyjnych (płyty, mapy plansze itp.) skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
23. Zapisu pkt.13- 22 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.