Szanowni Rodzice,
w związku ze zbliżającymi się wakacjami dyrektor szkoły przypomina o obowiązującym regulaminie placu zabaw znajdującego się przy budynku szkolnym:

– Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
– Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku do 14 lat.
– Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność.
– Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
– Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
– Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń.
– Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
– Zabrania się w szczególności:
-niszczenie urządzeń zabawowych,
-zaśmiecania terenu,
-rozbijania butelek,
-niszczenia zieleni,
-jazdy na rowerze,
-wprowadzania zwierząt,
-palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych.
– Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie ww. zasad.